, , ,

Pelajaran 4 Ayo Membayar Zakat

Avatar kkg
84 / 100

Membayar zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memiliki kemampuan. Membayar zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 setelah mendirikan shalat. Kita mesti memahami makna dan ketentuan serta hikmah diwajibkannya zakat. Oleh karena itu, tulisan ini merangkum pelajaran 4 ayo membayar zakat untuk memudahkan anak-anak dalam memahami materi. Pastikan anak-anak membaca dengan seksama, buat catatan agar lebih memahami dan kerjakan tugas sebagai motivasi agar lebih semangat belajar. Selamat membaca!

Pelajaran 4 Ayo Membayar zakat

Pelajaran 4 Ayo Membayar Zakat !

Materi ini merupakan penjelasan ringkas tentang zakat yang ada pada pelajaran 4 materi PAI kelas 6 SD. Ringkasan atau rangkuman pelajaran atau bab lain dapat dilihat pada tulisan Ayo Belajar Dengan Cepat Rangkuman Materi PAI Kelas 6 Kurikulum 2013

Makna Zakat

 • Secara Bahasa Zakat berarti membersihkan
 • Secara Istilan, zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab
 • Ayat tentang Zakat: Al-Baqarah/2: 43sd
 • Membayar Zakat Hukumnya wajib bagi yang mampu. Jika tidak mampu, maka menjadi pihak yang berhak menerima atau disebut mustahiq.
 • Membayar Zakat merupakan rukun Islam yang ke 3
 • Perintah membayar zakat pertama kali turun pada tahun ke-2 Hijriyah.
Q.S. Al-Baqarah/2: 43

Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari 2 macam, yaitu:

 1. Zakat Fitrah, adalah zakat badan atau jiwa yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri.
 2. Zakat Mal adalah zakat harta

Zakat Fitrah

 • Zakat badan atau jiwa yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat berupa makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,1 liter.
 • Waktu membayar:
  • Jawaz (boleh): Selama bulan Ramadhan
  • Wajib: malam hari raya Idul Fitri
  • Sunnah (lebih baik): Setelah shalat subuh sebelum shalat Idul Fitri
  • Makruh (kurang baik): Setelah shalat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam pada hari raya
  • Haram (tidak sah): Setelah matahari terbenam pada hari raya
 • Orang yang berkewajiban membayar:
  • Muslim
  • Memiliki penghasilan yang cukup unutk kebutuhan sehari-hari
  • Masih hidup sampai akhir Ramadhan

Zakat Mal

 • Pengertian: Mengeluarkan sebagian harta benda yang telah mencapai nishab (ukuran tertentu) dan telah sampai haul (1 tahun).
 • Syarat wajib
  • Muslim
  • Aqil dan Baligh
  • Harta termasuk jenis yang wajib dibayarkan zakatnya
  • Telah mencapai haul (satu tahun)
  • Harta adalah milik sendiri
 • Jenis harta yang wajib dibayarkan zakatnya
  • Binatang ternak
   • Unta: 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing/domba
   • Sapi/Kerbau: 30 ekor zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau
   • Kambing: 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing
  • Hasil pertanian
   • Biji-bijian dan buah-buahan: nishab (ukurannya) 930 liter, zakatnya 10% jika tidak mengeluarkan biaya mengairi, 5% jika mengeluarkan biaya untuk pengairan
  • Hasil Tambang: Emas, nishab 94 gram, zakatnya 2,5%. Perak nishabnya 624 gram, zakatnya 2,5%.
  • Hasil perdagangan: Diqiyaskan pada emas dan perak (jika laba selama satu tahun seharga emas 94gram) maka zakatnya sama 2,5%.
  • Barang temuan (rikaz) , tidak menunggu haul tetapi langsugn dibayarkan saat menemukan. Zakatnya 20%.

Orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq)

Q.S. At-Taubah/9: 60

Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

 1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan atau harta yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
 2. Miskin, oran gyang memiliki pekerjaan atau penghasilan tetapi tidak cupuk untuk kebuuthan sehari-hari
 3. ‘Amil, orang yang bertugas mengelola zakat dan membagikannya kepada mustahiq
 4. Muallaf, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah
 5. Riqab, ialah budak atau hamba sahaya yang soleh yang ingin merdeka
 6. Gharim, orang yang berhutang karena kebutuhan yang bukan untuk maksiat dan tidak mampu melunasi hutangnya
 7. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Swt
 8. Ibn Sabil, orang yang sedang dalam perjalan dalam ketaatan kepada Allah Swt dan kehabisan bekal.

Hikmah Berzakat

Setiap perintah yang diberikan Allah kepada kita umat manusia selalu mengandung hikmah yang bermanfaat bagi kita sendiri. Begitu juga zakat mengandung hikmah yang menguntungkan orang yang membayarnya.

 • Membersihkan harta dan jiwa bagi muzakki dari sifat kikir, tamak dan rakus.
 • Membantu orang yang sedang dalam kesusahan ekonomi
 • Mengajarkan manusia unutk berjiwa sosial dan empati kepada orang lain
 • Orang yang membayar zakat jujur terhadap harta yang dimilikinya dan bertanggungjawab terhadap hartanya
 • Mengingatkan kita bahwa harta benda hanyalah titipan dari Allah Swt, bukan miliki kita
 • Membayar zakat merupakan sikap beryukur kepada Allah Swt atas nikmat harta yang diberikan.

Kesimpulan

Membayar Zakat merupakan kewajiban bagi kita umat Islam dan menjadi rukun Islam yang ke 3. Zakat wajib dibayarkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Zakat diberikan kepada 8 golongan atau ashnaf yang disebut mustahiq. Orang yang membayar zakat disebut muzakki. Ada 6 hikmah membayar zakat yang bermanfaat bagi muzakki.

Setelah memahami materi tentang zakat, sekarang saatnya anak-anak menguji pemahaman dan kemampuan. Kerjakan dengan Gembira Ulangan Harian Pelajaran 4 Ayo Membayar Zakat, Materi PAI Kelas 6

Itulah tadi rangkuman materi PAI Kelas 6 Kurikulum 2013 Pelajaran 4 Ayo Membayar Zakat. Setelah anak-anak memahami konsep zakat, anak-anak dapat mempelajari lebih mendalam melalui buku PAI Kelas 6 di tulisan Download Buku Guru dan Siswa untuk Materi PAI Kelas 1 Sampai Kelas 6 SD Secara Gratis dan Tanpa Iklan.

Avatar kkg
%d blogger menyukai ini: